KUBÍČEK, O. Návrh ohříváku topné vody pro vyvedení tepla z teplárny o výkonu 5,5 MW [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Baláš, Marek

Předložená diplomová práce splňuje všechny požadavky kladené na závěrečnou práci magisterského studia. Hlavním cílem práce je návrh ohříváku topné vody. Student vypracoval jak tepelný tak hydraulický návrh ohříváku a provedl základní pevnostní výpočty. Přes drobné formální nedostatky je práce přehledná a vhodnou grafickou úpravu, jednotlivé části práce na sebe logicky navazují. Student pracoval samostatně. Práce splnila zadání a doporučuji ji k obhajobě. Práci hodnotím známku B - velmi dobře.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Moskalík, Jiří

První část diplomová práce obsahuje strohou rešerši zaměřující se na výměníky tepla a popis jejich výpočtu. V rešeršní části se někdy vyskytují matoucí formulace. Druhá část práce se zaměřuje na tepelný a hydraulický výpočet navrhovaného výměníku, dále je zde uveden popis začlenění navrhovaného výměníku do otopného systému. Součástí práce je také návrh technického řešení ohříváku vody v prostředí Pro/Engineer na základě tepelného a hydraulického výpočtu. Zpráva je relativně pěkně zpracovaná, ale dosti stručně, autor se věnoval spíše návrhu výměníku než psaní zprávy. Práce jako celek splňuje požadavky zadání.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 83669