VELECKÝ, P. Katalog typizovaných logaritmických frekvenčních charakteristik [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Davidová, Olga

Náplní bakalářské práce byla metoda typizované logaritmické amplitudové frekvenční charakteristiky používaná pro návrh spojitých regulačních obvodů. Hlavním cílem práce a zároveň i jejím přínosem je vytvořený katalog typizovaných logaritmických amplitudových frekvenčních charakteristik. Pomocí tohoto katalogu lze snadno provést nastavení parametrů regulátoru resp. korekčního členu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Švarc, Ivan

V práci jsou drobné chyby, které nemají vliv na celkový rámec práce. Jinak práci hodnotím z hlediska vlastního přístupu studenta k práci jako dobrou práci, kde prokázal schopnost samostatné tvůrčí práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 12566