LOUKOTA, M. Návrh výměníku tepla [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Baláš, Marek

Předložená bakalářská práce splňuje všechny požadavky kladené na závěrečnou práci bakalářského studia. Hlavním cílem předložené bakalářské práce je návrh výměníku tepla pro předehřev vratky topné vody horkovodního kotle. V úvodu student provedl krátkou rešerši o výměnících tepla, na to navazuje návrh konstrukčního řešení a samotný výpočet výměníku. Práce obsahuje i výkres navrženého výměníku. Práce má vhodnou grafickou úpravu a jednotlivé části práce na sebe logicky navazují. Student pracoval samostatně a využíval častých konzultací u vedoucího práce. Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou A - výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Lisý, Martin

Předložená bakalářská práce splnila zadání v celém rozsahu. Práce se zabývá návrhem výměníku tepla na předehřev vratné vody biomasového kotle dochlazením spalin vystupujících z kotle. První část práce obsahuje rešerži výměníků tepla a výpočtových metod, následuje pasáž pomocných výpočtů. Stěžejní částí práce je pak samotný návrh výměníku, včetně výpočtu tlakových ztrát. Výpočet je doplněn základním rozměrovým schematem výměníku. Práce je zpracována přehledně, na odpovídající grafické a formální úrovni, bez zbytečných pravopisných chyb a překlepů. Práci hodnotím známkou výborně/A a práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 83357