TACLÍK, J. Návrh otopného systému rodinného domu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Baláš, Marek

Předložená bakalářská práce splňuje všechny požadavky kladené na závěrečnou práci bakalářského studia. Hlavním cílem předložené bakalářské práce je návrh radiátorů a kotlů pro vytápění RD a jejich základní ekonomické posouzení. V první části práce student vypracoval výpočet tepelných ztrát modelového domu. Na tuto část navazuje rozbor možných zdrojů tepla a otopných těles. Poslední část práce je věnována ekonomickému posouzení vybraných variant. Práce má vhodnou grafickou úpravu a jednotlivé části práce na sebe logicky navazují. Student pracoval samostatně a využíval častých konzultací u vedoucího práce. Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou A - výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Štelcl, Otakar

Autor ve svém díle pojednává o možnosti vytápění modelového rodinného domu. Popisuje tradiční i alternativní zdroje. Část je zaměřena na návrh vytápění a možné alternativy pro konkrétní modelový dům. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod
Vlastní přínos a originalita
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii
Logické uspořádání práce a formální náležitosti
Grafická, stylistická úprava a pravopis
Práce s literaturou včetně citací
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 83360