HURBAN, D. Projekční návrh regeneračního ohříváku napájecí vody teplárny spalující biomasu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Baláš, Marek

Předložení diplomová práce splňuje všechny požadavky kladené na závěrečnou práci magisterského studia. Hlavním cílem práce je návrh regeneračního ohříváku. Student vypracoval jak tepelný tak hydraulický návrh ohříváku, navrhl systém regulace a provedl základní pevnostní výpočty. Práce má vhodnou grafickou úpravu a jednotlivé části práce na sebe logicky navazují. Student pracoval samostatně a využíval častých konzultací jak u firemního konzultanta, tak u vedoucího práce. Výstupy z konzultací byly vhodně zapracovány. Práce splnila zadání a doporučuji ji k obhajobě. Práci hodnotím známku A - výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kól, Přemysl

Práce je komplexní, plně splňuje zadání. Použité metody plně odpovídají současné technické praxi a požadavkům na dané zařízení. Autor prokazuje schopnost řešit danou problematiku v širších souvislostech a návaznostech na okolní technologie řešeného uzlu. Výsledky výpočtů a návrhů jsou převedeny do jasného a srozumitelného projekčního výkresu, který je dostatečný pro následné detailní konstrukční provedení a uplatnění ve výrobě. Autor práce použil vhodnou literaturu, která poskytuje spolehlivé výsledky.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 83390