MARTINEK, J. Fluidní kotel CFB na spalování dřevní biomasy o parametrech páry 150 t/h; 9,3 MPa; 530 °C [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Baláš, Marek

Předložená diplomová práce splňuje všechny požadavky kladené na závěrečnou práci magisterského studia. Hlavním cílem práce je návrh fluidního kotle na biomasu. Práce obsahuje stručnou rešerši a standardní tepelný výpočet kotle. V rámci zadání byly mimo hlavních návrhových parametrů definovány další požadavky, ty v práci nejsou reflektovány. Jednotlivé části práce na sebe logicky navazují, grafická úprava a přehlednost práce je slabší. Student pracoval spíše samostatně, využíval konzultací u firemního konzultanta. Práce splnila zadání a doporučuji ji k obhajobě. Práci hodnotím známku B - velmi dobře.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Moskalík, Jiří

Diplomová práce na první pohled působí povrchním dojmem a že byla tzv. ušita horkou jehlou. Úvodní rešerše je dosti strohá a následuje výpočet a návrh kotle v podobně strohém duchu. Autor se v práci zaměřuje na návrh fluidního kotle s cirkulujícím ložem na spalování biomasy, ale ohledně návrhu fluidního lože zde není ani zmínky. Výpočet spalovací komory kotle je zde řešen spíše jako u klasického kotle. Ve výpočtu se objevují ničím nepodložené hodnoty se kterými třeba pak ani není dále počítáno (např.: Součinitel přestupu tepla konvekcí na str. 39). Nebo je vysvětlení původu některých hodnot a použitých postupů nejasné. (zejména při stanovování hodnot přestupů tepla). Celý výpočet je koncipován spíše jako kontrolní, přitom by měl být proveden návrh kotle (Rozměrové parametry nejsou počítány ale zadávány). Co se týče formálních záležitostí vykazuje práce také nedostatky. Dle směrnice má být vytištěna oboustranně, papírem autor nešetřil ani při formátování textu (např str. 28). Citace by měli být číslovány v pořadí v jakém se objevují v textu. Formátování rovnic také není jednotné atd. Celkově se jedná o slabší práci.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání D
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti E
Grafická, stylistická úprava a pravopis E
Práce s literaturou včetně citací D
Navrhovaná známka
D

Otázky

eVSKP id 83398