ZUBRYTSKI, R. Výpočet zatížení, analýza pevnosti a simulace nárazu ptáka pro kompozitní náběžné hrany křídla [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Symonov, Volodymyr

Hlavním úkolem této práce je simulace nárazu ptáka. To je poměrně nestandardný a složitý úkol, který vyžaduje rozsáhlé znalosti a praktické dovednosti v MKP simulaci. Autor práce zvládl tento problém, ale v menší míře, než bylo požadováno. Stojí za zmínku, že autor udělal další objemnou práce na hodnocení adekvátnosti a porovnání materiálových modelů. Zbývající částí práce (výpočet zatížení a analýza pevnosti) jsou splněny. Nicméně, pokud jde o analýze pevnosti lze říct, že je vyroben povrchové a zjednodušené. Na závěr je třeba říct, že všechny výsledky této práce budou využity v projektech prováděných na Leteckem ústavu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu D
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Mališ, Michal

Anglicky psaná diplomová práce řeší pevnostní kontrolu a návrh skladby kompozitní náběžné hrany velkého dopravního letounu B737. Ve stručném úvodu nastiňuje požadavky na předpisu CS-25 na poškození konstrukce od nárazu ptáka při letu. Další poměrně rozsáhlá kapitola popisuje materiálové modely dostupné v explicitních řešičích MSC. Nastran sol 700 a MSC. Dytran. Pro kalibraci modelu správně autor volí analýzu na jednom elementu. Z výsledků vyplývá, že model MAT54 má největší chybu a model MAT8 nejmenší. To je překvapující výsledek, protože oba modely jsou stejného typu (typ progresive failure model (PFM)) a jejich formulace poruchy je stejná. Dále autor popisuje chování materiálu při smykovém zatížení (obrázek 16.). Zde nevíme, z jakého zdroje křivka je převzata a popis modelu na kterém simulace byla provedena. Rovněž poznámky o čistě lineárním modelu MAT8 jsou nepřesné, protože i model MAT8 umí definovat nelineární chování pro smykové zatížení. Další kapitoly popisují dimenzování náběžné hrany. V celé práci stejně jako v této kapitole chybí informace, které by daly čtenáři nezbytný přehled o konstrukci. Místo popisu konstrukce její uchycení a schéma nosných prvků je k dispozici model s obláčky na pozadí, což působí značně netechnicky. Nejasné je i uchycení náběžné hrany do konstrukce a zabezpečení hrany proto otáčení kolem závěsových bodů. V kapitole o zatížení opět chybí informace o tom, jakým způsobem bylo zatížení vypočítáno. Velmi podezřele působí i výpočet reakcí na straně 31. Další kapitoly jsou věnované analytickému návrh skladby. Popis postupu výpočtu je omezen jen na výčet vztahů bez detailnějšího popisu. Těžko kontrolovatelné jsou i výsledky návrhu skladby. Nejdůstojnější část práce tvoří pevnostní analýza náběžné hrany metodou konečných prvků. Opět pro důvěryhodnost by bylo potřeba doplnit informace o modelu. Náběžná hrana byla analyzovaná na statické zatížení a ztrátu stability. Při vyhodnocení nejsou použita žádná sofistikovanější poruchová kritéria. Považují za vhodné při použití kvalitních kompozitních materiálů využití interaktivních poruchových kritérií. Před samotnou simulací nárazu ptáka autor správně uvažuje prohnutí náběžné hrany v důsledku deformace konstrukce křídla. Pro odhad průhybu křídla byla provedena analýza torzní dutiny křídla. Bohužel popis modelu, vlastností, zatížení i okrajových podmínek zcela chybí. Samotné vytvoření modelu je časově náročnou prací, která bez zanesení do textové části ztrácí na hodnotě. Kapitola o průrazu ptáka v úvodu rozebírá možné přístupy modelování současnými softwary. Samotná analýza trpí stejnými neduhy jako předešlá části práce. Definice modelu okrajových podmínek a vstupních parametrů chybí. Vyhodnocení obsahuje jen napěťové mapy nevalné kvality. Opět nejsou použita kritéria porušení. I po formální stránce má práce nedostatky: chybějící seznam použitých veličin, v textu chybí odkazy na obrázky a tabulky. Chybí reference na převzaté obrázky.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita E
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry E
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii E
Logické uspořádání práce a formální náležitosti E
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací E
Navrhovaná známka
E

Otázky

eVSKP id 83419