MAREŠ, J. Modifikace charakteru rozhraní substrát-nástřik vrstev deponovaných technologiemi žárového nanášení pomocí technologie elektronového paprsku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Čížek, Jan

Předkládaná diplomová práce na téma hodnocení vlivu úprav rozhraní žárových bond-coat nástřiků pomocí elektronového paprsku vznikla ve spolupráci s Ústavem fyziky plazmatu v Praze. Student Bc. Jiří Mareš se aktivně zapojil a prováděl experimentální úlohy související s řešením stanovené problematiky. Díky své samostatnosti se mu podařilo beze zbytku splnit stanovené cíle práce. Z pohledu zamýšlených výsledků práce (jmenovitě zvýšení adhezní přilnavosti) se dlouho nedařilo dosáhnout úspěchu. Díky aktivnímu přístupu a zaujetí studenta pro věc (sám navrhl některá pokračování experimentů) však i zde nakonec došlo k pokročení správným směrem. Nad rámec vlastní práce student přispěl k návrhu a výrobě přípravku pro fixaci adhezních těles při vytvrzování lepidla. S postupem sepisování závěrečné práce jsem jako školitel až na jednu výjimku velice spokojen. Spolupráce s panem Marešem probíhala bezproblémově a navrhované změny a připomínky byly po diskusi do práce ihned zapracovávány. Práce je navíc psána v angličtině, jejíž úroveň je velice dobrá. Kaňkou bylo špatné načasování studenta, který přes připomínky zpočátku podcenil časovou náročnost úkolů i sepisování vlastní práce. Díky enormnímu úsilí ztrátu nakonec dohnal a časová tíseň nemá na práci vliv. Přesto díky této skutečnosti musím hodnotit jinak kvalitní práci známkou B. Studentovi bych chtěl navrhnout pokračování spolupráce formou postgraduálního studia studenta.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Moravčík, Igor

Diplomová práca Jiřího Mareša je venovaná štúdiu vplyvu pretavenia elektrónovým lúčom na adhézívne vlastnosti rozhrania substrát-vrstva. V teoretickej časti sa venuje rozboru technológií použitých pre prípravu experimentálneho materiálu, mechanizmom ovplyvňujúcim priľnavosť vrstiev a charakteristike materiálov používaných pre tepelné bariéry. Práca je písana v angličtine s dostačujúcou úrovňou a minimálnych počtom gramatických chýb. Najhoršiu úroveň a množstvo chýb je v poďakovaní, ktoré je zhodou okolností písane v češtine.Práca rovnako obsahuje aj dostatočné množstvo citacií a obrázkov. Experimentálna časť práce je venovaná rozsiahlemu popisu procesu prípravy vzoriek, charakterizácií štruktúry a fázového zloženia vrstiev pomocou metód SEM a XRD a konečnému mechanickému testovaniu. Aj napriek problémom pri mechanických skúškach spôsobeným pravdepodobne nesprávnym spracovaním alebo druhom použitého lepidla, sa podarilo dokázať že pretavenie elektronovým lúčom výrazne zvýši kvalitu rozhrania substrát-vrstva. Podľa môjho názoru. všetky stanovené ciele boli splnené a práca spĺňa všetky kritéria kladené na diplomovú prácu. Preto prácu hodnotím zvlášť s prihliadnutím na pouźitý anglický jazyk známkou A/výborne.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 83433