HOUŠŤAVA, J. Podnikatelský záměr realizace elektronického obchodu v zařízení lékárenské péče [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Heralecký, Tomáš

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Orságová, Marie

Práce je náležitě rozpracována, obsahuje jak vyčerpávající teoretickou část, tak praktickou analýzu a realistický návrh řešení. Autor dobře analyzuje samotný podnikatelský subjekt, prezentuje velmi solidní rozbor současného stavu trhu v oblasti lékárenství, hodnotí rozložení cen v oblasti neregulovaného sortimentu, jehož prodejem se lékárenská zařízení zaobírají. Navrhuje reálné řešení založení e-shopu, včetně analýzy nákladů a možných výnosů, práce však neřeší základní problematiku zmenšujícího se finančního objemu lékárenského trhu, obzvláště v oblasti regulovaných léčiv, tento problém je však politický a není ani předmětem této práce. Firma H.K. lékárna s.r.o. považuje tuto práci za solidní podklad k realizaci svého podnikatelského záměru, bude však ještě nutné precizněji dořešit některé detaily.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 83489