VÁCLAVÍK, M. Predikce teplotní závislosti lomové houževnatosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Válka, Libor

Práce je orientována na určení a analýzu parametrů tzv. univerzální křivky lomové houževnatosti z výsledků měření lomové houževnatosti a tahových zkoušek oceli P91. V teoretické části práce jsou uvedeny relevantní informace vztahující se ke koncepci univerzální křivky lomové houževnatosti včetně teoretických podkladů, nutných pro zvládnutí experimentální části práce. Experimenty, jejichž zpracování, vyhodnocení a interpretace je obsahem druhé části práce, byly zčásti realizovány v laboratořích ÚFM AV ČR v Brně, zčásti na půdě ÚMVI FSI VUT v Brně. Je nutné konstatovat, že experimentální program byl součástí rozsáhlejšího výzkumného programu, probíhajícího v ÚFM AV ČR v Brně. Práce je dobře strukturována, má logické členění. Rovněž stylistické a grafické zpracování je na velmi dobré úrovni. Student prokázal schopnost samostatně pracovat s literárními prameny a získané informace a poznatky použít pro interpretaci vlastních experimentálních výsledků. Práce splňuje požadavky kladené na diplomové práce a proto ji doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu D
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Pantělejev, Libor

Předložená práce na téma "Predikce teplotní závislosti lomové houževnatosti" je zpracována velmi čtivě a přehledně, bez překlepů. Autor se však bohužel nevyvaroval formálním i faktickým chybám, což kvalitu práce poněkud snižuje. V práci se opakují rovnice uvedené v teoretické části i v části experimentální, např. rovnice 21 je identická s rovnici 44, rovnice 31 s rovnicí 44 apod. Grafická kvalita některých převzatých obrázků není optimální (např. obr. 27, 29, 30), stejný problém se však vyskytuje i u presentace vlastních výsledků ať už ve formě obrázků/grafů či tabulek (obr. 41, tab. 7). Dále není jasné proč autor uvádí identické obrázky v příloze a ve vlastním textu práce (obr. 44a vs. obr. C8, obr. 45 vs. obr D5, obr. 46 vs. obr. D4, obr. 48 vs. obr. E5, obr. 49 vs. obr. E8). Za hrubou chybu považuji uvedené informace o zvětšení u obrázků (v jejich popisku) v dané formě, kdy tato informace neodpovídá realitě a značně zkresluje informaci o reálném stavu struktury, nehledě na to, že stejné zvětšení je uváděno u informačně identických obrázků, které však mají různou velikost. Citace literárních pramenů by měla být uváděna dle ISO 690, což také nebylo dodrženo, zejména u internetových zdrojů. Práce však zcela jistě splňuje obecné požadavky na práce tohoto typu a proto ji doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 83477