ZVOLSKÁ, M. Analýza ukončení pracovního poměru zaměstnance u SEVAS, spol. s r. o. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Musilová, Helena

Studentka prokázala uspokojivé znalosti a schopnost aplikovat teoretické poznatky na řešení praktického problému. Návrhy studentky jsou prakticky využitelné. Bakalářská práce není bohužel vždy vhodně členěna a vykazuje slabší jazykovou úroveň, a to nejen pokud jde o odbornou terminologii. Přesto splňuje požadavky kladené na tento typ závěrečné práce a lze ji doporučit k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry D
Praktická využitelnost výsledků C
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň E
Práce s informačními zdroji, včetně citací D
Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Kyrych, Vladimír

Časté pravopisné a gramatické chyby, nelogické návaznosti některých částí (viz popis pracovního posudku v části 1.8.2 nazvané Sociální pojštění), chyby v interpunkci snižují kvalitu práce a nasvědčují nedostatečné závěrečné korekci práce ze strany autorky. Autorka rovněž nereflektuje na změny pojmů v návaznosti na účinnost nového občanského zákoníku (právní úkon x právní jednání). Lze vyzvednout praktickou využitelnost závěrů dané práce, na solidní úrovni je i práce autorky s informačními zdroji.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň E
Práce s informačními zdroji C
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 86096