VANĚČEK, M. Měření polohy těžiště motocyklu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Panáček, Vladimír

Zpracováním práce diplomant prokázal schopnost samostatně vyřešit zadaný inženýrský problém. Předložená diplomová práce splňuje všechny náležitosti kladené na tento druh vysokoškolské kvalifikační práce. Při obhajobě diplomové práce nechť diplomant objasní výkonovou charakteristiku tlumiče pérování.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň C Nejednotné řádkování textu práce (např. str. 51, 61, 64, 72, 78, 85), rozdílné odsazení textu odstavce zleva (např. str. 90), odborná jazyková úroveň je spíše průměrná.
Splnění cíle a rozsahu zadání B Předložená diplomová práce splnila všechny cíle stanovené zadáním. Vybraný vzorek motocyklů mohl být početnější.
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem B Teoretická část práce je zpracována na dobré úrovni, snad jen před samotným rozdělením motocyklů mohla být motocyklu věnována kapitola ve vztahu k jeho historickému původu a popisu jeho základní (charakteristické) konstrukce.
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 B Citace a přehled literatury je vcelku v souladu s příslušnou normou.
Přínos pro praktické i teoretické využití A Pro analytika silničních nehod je při řešení nehodového děje za účasti motocyklu zejména při využití počítačových simulačních programů nezbytné znát technicky přijatelnou polohu těžiště motocyklu s posádkou. K získání těchto cenných vstupních údajů pro analýzu nehodového děje významnou měrou přispěla tato práce (viz tab. 53, str. 90).
Odborná úroveň diplomové práce C Porovnání hodnot polohy těžiště motocyklu při měření se zablokovaným a standardním odpružením (pružení+tlumení) bylo provedeno pouze u motocyklu JAWA 350/634 a zjištěné rozdíly zejména výškové polohy těžiště byly zobecněny - "cca 20 % v závislosti na zatížení" (viz str. 89, posl.odst.), což nelze takto obecně konstatovat bez znalosti konstrukce odpružení konkrétního motocyklu.
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody B Měřicí metodika byla zvolena vhodně. Úvodní text kapitoly 8 by si zasloužil větší formulační ale i obsahovou úplnost a preciznost, protože v dalších kapitolách práce se již o průběhu měření podrobně nehovoří.
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Bradáč, Albert

Práce je na dobré úrovni zpracování a obsahově splňuje zadání.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování A
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce B
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody A
Obtížnost a správnost řešení A
Přínos pro praktické i teoretické využití A
Odborná jazyková úroveň B
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 41982