DVOŘÁČKOVÁ, K. Senioři a jejich přístup k pravidelným pohybovým aktivitám [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Korvas, Pavel

Práce dobrá, chybí jasné obhájení cílů práce. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C Cíle byly splněny, i když formulace jejich naplnění se místy ztrácí v textu.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B Zvolené metody práce umožnily dodržet zvolený postup řešení.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C Studentka zvolila především popisnou formu interpretace výsledků. Schopnost vyvozovat závěry byla průměrná.
Praktická využitelnost výsledků B Některé návrhy je možné uplatnit v praxi.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B Studentka dodržela danou strukturu práce i formální náležitosti, terminologie i jazyk průměrná úroveň.
Práce s informačními zdroji, včetně citací A Použit bohatý počet literárních zdrojů, citace v normě.
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Nováková, Svatava

Studentka věnovala dost času na vypracování bakalářské práce, která je opravdu velmi podrobná a dobře zpracovaná. Práce splňuje požadavky na bakalářskou práci.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A Cílem práce bylo zjistit , jak se senioři účastní pravidelných pohybových aktivit, co je nejvíce ovlivňuje, a navrhnout opatření ke zvýšení účasti seniorů na pohybových aktivitách. Cíl práce byl splněn.Byla provedena teoretická analýza odborné literatury se zaměřením na stáří a stárnutí. V analýze problému byla prostudována současná nabídka vzdělávacích programů pro seniory ve městě Brně.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A Bylo provedeno a vyhodnoceno anketní šetření prostřednictvím ankety, analýza prostředí ve městě Brně. Dvě skupiny respondentů po 50 v každé skupině cílové, v celkovém počtu 100 seniorů, vyplňovali anketu a po té došlo k porovnávání dvou skupin respondentů tzv. cvičící studenti U3V na VUT a tzv. necvičící senioři z Brna a blízkého okolí. Na zpracování byly použité metody analýza a syntéza, program Microsoft Excel pro vyhodnocení dat, grafů a tabulek.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A Studentka zpracovala závěry pro praxi a především pro pohybové aktivity seniorů na Cesa. Autorka vystihla ve své práci nedostatečnou informovanost o možnostech pohybových aktivit v Brně. Nejoblíbenější pohybová aktivita je u seniorů chůze. Pohybové aktivity senioři preferují v dopoledních hodinách. Zajímavá bylo vyjádření seniorů, kde získávají informace o pohybových aktivitách převládá internet u seniorů v Brně a slovní sdělení u seniorů mimo Brno.
Praktická využitelnost výsledků A Domnívám se, že získané výsledky jsou v praxi dobře využitelné. Snaho o zlepšení životního stylu seniorů nás musí zajímat, vzhledem k tomu, že počet lidí v důchodovém věku přibývá a věk se prodlužuje.
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B Struktura práce odpovídá požadavkům bakalářské práce. Terminologie bez námitek. Obsah i struktura jsou v pořádku. Práce je velmi rozsáhlá a je vidět, že studentka věnovala velké množství času dané problematice. Jsou v práci pravopisné chyby str. 34 Univerzita třetího věku, správně Ministerstvo školství, tělovýchovy a mládeže (velké M)správně Asociace univerzit třetího věku správně str.26 správně
Práce s informačními zdroji A Studentka využila dostatečné množství informačních zdrojů. Použité zdroje jsou v souladu s normou. Citace v práci také odpovídají normě.
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 86170