SCHNEIDER, M. Ověření metody rekonstrukce prostorového rozložení indexu lomu pomocí holografického mikroskopu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Kolman, Pavel

Prvním úkolem v zadání práce bylo: "navrhnout dírkovou clonu vhodného průměru a výstřednosti a vyřešit způsob uchycení clony v zařízení". Tento úkol Martin Schneider zcela splnil. Dokončil konstrukční návrh a úpravu osvětlovače s rotující dírkovou clonou. Technické řešení umožňuje snadnou výměnu dírkové clony i změnu její výstřednosti, tj. vzdálenosti středu clony od optické osy mikroskopu = osy rotace osvětlovače. Výbornému hodnocení brání jen potřebnost zásahů a korekcí v průběhu navrhování. Druhým úkolem bylo: "navrhnout způsob osvětlení otvoru clony, zvolit vhodný zdroj světla a vyřešit způsob jeho uchycení v zařízení" Tento úkol byl také splněn. Clona je osvětlena LED diodou umístěnou těsně před clonou. K napájení zdroje světla bylo využito baterií, a to z důvodu usnadnění konstrukčního řešení, které by jinak v důsledku rotace osvětlovače bylo komplikovanější. Nevýhodou je nutnost výměny baterií, jejichž kapacita je omezená. Další slabinou je typ použité diody. Ta je zalita v průhledném plastovém pouzdře tvaru válce a samotná dioda (místo emise) je od čelní plochy válcového pouzdra vzdálena cca 3 mm a není tedy možné se s diodou dostat přímo k otvoru clony. Tím se velmi omezuje množství světla vstupující do mikroskopu. Bude tedy zapotřebí najít vhodnější LED. Třetím úkolem bylo: "nasnímat vhodný fázový objekt a pokusit se rekonstruovat prostorové rozložení indexu lomu tohoto objektu". Tento úkol nebyl z časových důvodů splněn zcela k mé spokojenosti. Praktickému experimentování s fázovými objekty byly věnovány pouze dva dny (navíc po řádném termínu odevzdání práce). Získaný soubor dat nebyl z různých důvodů vhodný pro zpracování (nevhodný vzorek, nastavení mikroskopu, nízká intenzita osvětlení, některé snímky špatné). Postup řešení byl správný, pouze včasné zahájení aktivní tvorby bylo poněkud podceněno. Tím byl negativně ovlivněn rozsah řešení zejména třetího úkolu. Zpoždění se projevilo také na úkolu druhém v tom, že nebyla nalezena a použita nejvhodnější LED.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Antoš, Martin

Cílem práce bylo upravit osvětlovací soustavu holografického mikroskopu za účelem využití potenciálu tomografické rekonstrukce prostorového rozložení indexu lomu fázového objektu. Dle zadání bylo navrženo excentrické uložení dírkové clony vhodného průměru a jako zdroj světla byla zvolena LED dioda. Modifikovaná osvětlovací soustava byla vyrobena dle přiložené výkresové dokumentace, sestavena a nainstalována do mikroskopu. Byla pořízena série amplitudových snímků fázového objektu pro různá natočení clony za účelem ověření funkčnosti osvětlovače. Konstatuji, že první dva cíle práce byly splněny. V souladu s třetím cílem provedl student první experiment a pokusil se provést tomografickou rekonstrukci, která dle jeho konstatování nebyla uspokojivá. Práci studenta Martina Schneidera hodnotím známkou dobře / C a doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 84057