HUBATKA, Š. Robotický had: konstrukce mobilní robotické platformy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Matoušek, Radomil

Předložená BP prezentuje majoritně mnoho hodin kreativní práce studenta při vytváření 3D modelu hada určeného pro planární pohyb s využitím tzv. laterální undulace. Velmi zdařilý aplikační výstup bakalářské práce bude dále využit k propagaci ústavu i v další práci studenta. K praktickému výstupu poznamenávám, že student nevystudoval průmyslový design, přesto výstup i forma jeho prezentace nese tyto znaky. Práce má velmi dobrou estetickou úroveň i logiku skladby. Přesto, že práce bezesporu splnila cíle zadání, intenzitu řešení prvního a třetího cíle bych si uměl představit na vyšší úrovni. Práci jednoznačně doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou C / dobře.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Miškařík, Kamil

Bakalářská práce na téma Robotický had: konstrukce mobilní robotické platformy, splnila požadované cíle zadání. Praktická realizace hada se opírá o znalosti získané studiem předchozích realizací a následoval návrh vlastního řešení. Tento návrh nebyl podpořen matematickými modely, což by zdůraznilo jeho adekvátnost. V práci mohlo být uvedeno kinematické schéma pohybu hada. Jedná se o velmi zdařilou praktickou práci, která je vhodná pro další rozvoj jako diplomová práce, která může být rozvinuta v oblasti kinematiky hada, řízení jeho pohybu, autonomie atd. Práci navrhuji k obhajobě a hodnotím známkou B.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 87261