LIBIŠ, Z. Sledování objektu ve videosekvencích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Číka, Petr

Student aktivně přistupoval k práci, což mělo za následek bezproblémové splnění zadání a odevzdání práce. Jeho práci hodnotím za přínosnou.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 50/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) B 17/20
Formální zpracování práce B 17/20
Využití literatury A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
94

Posudek oponenta

Zukal, Martin

Práce se věnuje určování rychlosti pohybujícího se objektu ve videosekvenci. Čtenáři je poskytnut velmi dobrý úvod jak do procesu segmentace, který určování rychlosti předchází, tak do problematiky vyhledávání odpovídajících bloků v obraze. Poté již následuje popis praktické části práce, ve které student odvodil vzorec pro výpočet rychlosti objektu v obraze na základě parametrů snímacího zařízení (velikost snímače, ohnisková vzdálenost, rozlišení video sekvence) a vzdálenosti objektu od snímače. Vzorec je implementován do jednoho z operátorů v prostředí RapidMiner a je podroben testování. Z testů plyne, že odchylka mezi skutečnou a vypočtenou rychlostí je malá až zanedbatelná. Velmi oceňuji zmínku (a také praktické ověření) o možnosti využití jiných segmentačních technik než v práci implementované metodě kumulovaného rozdílového snímku. Práce je až na drobné výjimky prosta typografických a jiných chyb. K práci mám pouze jedinou výtku a tou je neuvedení zdroje, odkud byly čerpány uvedené poznatky, v některých (zejména úvodních) pasážích. Práci doporučuji k obhajobě s celkovým hodnocením A/90b.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce B 41/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 20/20
Formální zpracování práce A 9/10
Navrhovaná známka
A
Body
90

Otázky

eVSKP id 39944