MACHATA, T. Analýza modelů směrovacích protokolů OLSR a AODV pro MANET sítě v prostředí OPNET Modeler [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Hošek, Jiří

S prací studenta jsem byl velmi spokojen. Aktivně chodil na pravidelné konzultace. Zadání práce bylo zcela splněno. Práci hodnotím stupněm A / 98 bodů.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 50/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Formální zpracování práce A 18/20
Využití literatury A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
98

Posudek oponenta

Růčka, Lukáš

Předložená diplomová práce je zaměřená na směrovací protokoly AODV a OLSR v MANET sítích. Zadání práce považuji za splněné. Práce má logické členění a strukturu. V první části jsou teoreticky rozebrány MANET sítě a směrovací protokoly OLSR a AODV. V praktické části je realizována v simulačním nástroji OPNET Modeler simulace dvou scénářů MANET sítě s nakonfigurovaným protokolem AODV. Výsledky simulací jsou následně rozebrány a vyhodnoceny. Další částí praktické realizace práce je rozšíření směrovacího protokolu AODV o nový typ zprávy. Tato zpráva je zasílána v pravidelných intervalech okolním mobilním uzlům v dosahu. V této zprávě je přenášena vyčtená aktuální hodnota přenosové rychlosti bezdrátového síťového rozhraní MANET uzlu. Prezentace výsledků práce je na dobré úrovni. Avšak dosažené výsledky simulace prezentované v kapitole 8.6 mohly být lépe interpretovány a v textu více zdůrazněny. Text práce je po odborné stránce na velmi dobré úrovni. Tuto však občas sráží nepřesné překlady pojmů (např. TTL – doba přežití), anglicismy (např. defaultní parametry), neuvádění plného znění zkratky při jejím prvním použití, tečka za slovem viz. Dále bych uvítal menší font u ukázek zdrojových kódů a uvedení odkazu na citaci literatury na konci první věty odstavce citovaného textu, a nikoli až na konci celého odstavce. Text práce po formální stránce nevykazuje zásadní nedostatky. Jen obsah přiloženého optického nosiče není uveden mezi přílohami. Práci doporučuji k obhajobě s celkovým ohodnocením A/90 bodů.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce A 45/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse B 16/20
Formální zpracování práce A 9/10
Navrhovaná známka
A
Body
90

Otázky

eVSKP id 39949