TEPLAN, M. Měřicí jednotka kvality elektrické energie [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Mlýnek, Petr

Zadání považuji za splněné. Praktická část práce byla realizována kvalitně, výtku mam k aplikaci pro vizualizaci, kde chybí výpočet parametrů kvality. Teoretická a psaná část práce jsou na horší úrovni, především z důvodu nedostatku času a nezkontrolování textu. V práci chybí číslování rovnic, chybějí odkazy na literaturu a vyskytují se časté překlepy. Realizovaný modul i aplikace mohly být popsány přehledněji a podrobněji. Chybí postup spuštění a zapojení. Navrhuji C/70.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání B 40/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) C 15/20
Využití literatury A 10/10
Formální zpracování práce F 5/20
Navrhovaná známka
C
Body
70

Posudek oponenta

Mrákava, Petr

Diplomová práce se zabývá návrhem a realizací modulu pro měření kvality elektrické energie, konkrétně modulu pro měření napěťových charakteristik. Zadání považuji za splněné, jen vytvořená aplikace pro vizualizaci by mohla být lépe zpracována, jak po teoretické, tak i po praktické stránce. Samotná vizualizace mohla být ještě doplněna o výpočty parametrů kvality elektrické energie nebo o tabulkový výpis zaznamenaných hodnot. V práci je velké množství nepřesností a překlepů, což působí dojmem, že si po sobě student práci ani nepřečetl. Např. zmatené odkazy na literaturu [x], některé rovnice (1.9 a 1.10) jsou v práci číslovány 2x, v elektronické verzi prohlášení ze dne 26. května 2008 a řada dalších překlepů. Také by bylo vhodné zvolit správné řazení citací. Práci i tak doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání B 16/20
Odborná úroveň práce C 37/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse B 16/20
Formální zpracování práce F 4/10
Navrhovaná známka
C
Body
73

Otázky

eVSKP id 34108