DURAJOVÁ, V. Přídavné materiály pro tavné svařování [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Daněk, Ladislav

Závěrečná práce Věry Durajové je pojata jako vstupní studie pro případné další rozvíjení v rámci magisterského studijního programu. Práce splňuje požadavky zadání i stanovené cíle (ty však s jedinou vyjímkou -vedoucí práce zrušil bod týkající se technickoekonomického hodnocení). Práce je kvalitní jak po formální, tak i po obsahové stránce, studentka pracovala samostatně, výsledky jsou využitelné v praxi.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kovář, Petr

V předložené bakalářské práci jsou splněny veškeré předem stanovené cíle. Bakalářská práce splňuje veškeré náležitosti a formality, které má obsahovat, a proto práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 12478