MASNICA, P. Pětiválcový řadový vznětový motor s pryžovým tlumičem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Píštěk, Václav

Diplomant postupoval při řešení jednotlivých etap práce iniciativně a samostatně, dokázal aplikovat poznatky získané studiem či v průběhu konzultací. Zadání bylo splněno v celém rozsahu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Dundálek, Radim

Značné množství gramatických chyb deklasuje jinak dobrou závěrečnou práci, ve které student prokázal, že dovede aplikovat teoretické poznatky na konkrétní inženýrský problém.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 34005