NĚMČÍKOVÁ, E. Studium koroze panelu letadla v místě bodových svarů v prostředí solné mlhy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Pacal, Bohumil

Bakalářská práce se zabývá kvalitativním i zejména kvantitativním hodnocením korozního napadení panelu letadla se zaměřením na oblast bodových svarů. Ke splnění daných cílů zadání musela bakalářka provést nejen úvodní literární rešerši, ale zejména rozsáhlý soubor metalografických pozorování a měření a tyto výsledky statisticky zpracovat.K zadanému úkolu přistoupila velmi svědomitě a odpovědně a je třeba ocenit i přístup k prováděným experimentům, z nichž mnohé prováděla na pracovišti ústavu i po víkendech. Předložená práce nejen splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci a svým rozsahem je i překročuje. Bakalářskou práci Evy Němčíkové doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Doležal, Pavel

Bakalářská práce Evy Němčíkové se zabývá studiem koroze panelu letadla v oblasti bodových svarů pomocí zkoušky solnou mlhou. Teoretická část je věnována popisu jednotlivých typů hliníkových slitin, korozi kovů a dále korozi slitin hliníku. Část věnovaná metodice zkoušení koroze a hodnocení koroze by měla být detailněji zpracována. V praktické části je přehledně a detailně zpracována metodika experimentů. Následuje velké množství naměřených hodnot korozního napadení v jednotlivých oblastech panelu s rozsáhlým zpracováním v obrazové příloze. Ke statistickému zpracování naměřených hodnot lze mít výhrady a pro další využití v praxi by měly být výsledky detailněji vyhodnoceny. Bakalářská práce svým rozsahem experimentální činnosti je nadprůměrná a výsledky práce budou dále využity v projektu MPO. Doporučuji tedy bakalářskou práci Evy Němčíkové přijmout k obhajobě s výsledným hodnocením A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 38430