JELÍNEK, M. Návrh rámu horského kola a jeho deformačně napěťová analýza pomocí MKP [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Vrbka, Martin

Diplomant vytvořil kvalitní 3D parametrický CAD model rámu horského kola, který je využitelný pro deformačně-napěťové analýzy pomocí MKP. Při výpočtovém modelování deformačně-napěťových stavů rámu by bylo vhodné provést detailnější analýzu zatížení rámu a vazeb.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Maňas, Pavel

Na práci je vidět zaujetí diplomanta pro horská kola, bohužel se však v práci dopustil několika nepřesností nebo opominutí, z nichž za nejzávažnější považuji skutečnost, že rám kola je posouzen pouze pro jezdce o hmotnosti 85kg. V práci je pokus o zjištění reálných dynamických sil působících na rám při dopadu po skoku, chybí zde ale odhad, co toto zpřesnění přinese pro konstrukci. Za mnohem důležitější bych považoval "what-if" analýzu vlivu různých návrhových parametrů rámu kola na rozložení namáhání.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 12470