SUCHÁ, P. Analýza provozních dat ze studentského centra FIT VUT v Brně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Charvát, Pavel

Téma diplomové práce vyplynulo ze zapojení Odboru termomechaniky a techniky prostředí do projektu 6. rámcového programu EU s názvem BRITA in PuBs V rámci tohoto projektu byla rekonstruována a následně monitorována jedna z budov v areálu Fakulty informačních technologií – Starý pivovar. Cílem diplomové práce se stalo zpracování a vyhodnocení monitorovaných veličin, především spotřeby energií. Všechna čidla, akční členy a měřidla v objektu Starého pivovaru jsou napojena na Building Management System areálu FIT, což umožňuje získat řadu informací jak o provozu budovy tak o chování uživatelů. I když k předání objektu investorovi došlo na jaře roku 2007, odlaďování sběru dat probíhalo v průběhu celého roku 2007. V důsledku toho nebyly k dispozici některé detailní údaje o provozu budovy a jejích technických zařízení z počátku provozu. Přes tyto objektivní potíže se podařilo diplomantce vyhodnotit celou řadu provozních dat. Hlavní pozornost byla zaměřena na spotřebu tepla a elektřiny a na množství elektřiny produkované fotovoltaickým systémem. Kromě spotřeby energie byly hodnoceny také teploty ve vybraných místnostech v otopném období 2007/2008. Diplomantka prokázala, že je schopna samostatně vyhodnotit data o provozu budovy a vyvodit odpovídající závěry.

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Jaroš, Michal

Práce obsahuje celkem 64 stran textu členěného do 7 kapitol. Vlastní vyhodnocení zaujímá 26 stran a obsahuje řadu grafů, zobrazujících časové průběhy měřených veličin ve vyhodnocovaném období i diagramy rozdělení spotřeby jednotlivých druhů energie. Tato data jsou cenná a užitečná, je z nich však vyvozeno velmi málo závěrů, které by naplňovaly požadavek zadání (cituji) "zhodnotit přínos jednotlivých opatření k energetické náročnosti objektu a tepelné pohodě prostředí". Závěrečná kapitola pouze konstatuje, že "Na základě měření je možno vyhodnotit přínos jednotlivých opatření na úsporu energie." Na druhou stranu, k dispozici byla jen data, která byla poznamenána počátečními problémy provozu monitorovacího systému. Rovněž po formální stránce obsahuje práce poměrně mnoho pravopisných i stylistických chyb, některá sdělení se opakují, některé zkratky (např. VRV) jsou vysvětleny až poté, co byly použity, apod. Přes tyto výhrady se domnívám, že předkládaná diplomová práce splňuje předepsané náležitosti, a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání D
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod E
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry E
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
D

Otázky

eVSKP id 12486