PILNÝ, L. Vysokorychlostní vrtání plechů z hliníkových slitin [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Píška, Miroslav

Příkladná diplomová práce s ohledem na dlouhodobé potřeby praxe s využitím soudobých odborných znalostí v oblasti technologie obrábění. Vysoký podíl samostatné tvůrčí činnosti, pravidelné konzultace, postup prací dle harnonogramu plněn bez připomínek. Vysoce hodnoceno z hlediska aplikace ve výrobním podniku. Zcela výjimečná práce ve spolupráci s prestižní univerzitou v zahraničí(DTU Lyngby), vysoce hodnocená zahraničními spolupracovníky. Pro vysoký podíl tvůrčí práce doporučeno další doktorské studium.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Humár, Anton

Pojetí diplomové práce vychází z vynikajících znalostí aplikací nejnovějších vzorů řešení dané problematiky, uchazeč prostudoval a ve své práci tvůrčím využil poznatky získané studiem širokého souboru nejnovější odborné literatury (knižní publikace, časopisy, Internet, firemní materiály). Teoretické závěry jsou podloženy rozsáhlou experimentální prací a vysoce odborným vyhodnocením a komentářem výsledků provedených zkoušek. Práce je napsána perfektní angličtinou, jak z obecného, tak i z odborného hlediska. Úvodní teoretická část práce analyzuje technologii vrtání z hlediska charakteristik, řezných podmínek a použitého nástroje (geometrie, broušení, nástrojový materiál). Velmi fundovaně je zde také popsána problematika vzniku otřepů na straně výstupu nástroje z obráběného materiálu. Experimentální část práce obsahuje analýzu a plánování experimentů, popis zkoušek a rozbor jejich výsledků (posuvová síla, točivý moment, parametry otřepů, vliv řezných podmínek a silového zatížení na tvorbu otřepů). V této části práce třeba velmi kladně hodnotit návrh, konstrukci, výrobu a použití přípravku pro vakuové upínání plechů při vrtacích zkouškách.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 38516