PAČÍSKA, T. Návrh úpravy výměníku tepla pro výrobu páry [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Nekvasil, Richard

Diplomant Tomáš Pačíska prostudoval doporučenou literaturu týkající se řešené problematiky. Seznámil se s konstrukčním řešením výměníku tepla. Prohloubil si své dosavadní znalosti v MKP software ANSYS Workbench. Ve své práci provedl velmi detailní rozbor dějů, ke kterým v průběhu výroby páry dochází. Dále pak provedl tepelně-hydraulický výpočet a navrhl způsob řešení. V další kapitole provedl rozbor příčin poškození zařízení. V části věnující se pevnostním analýzám podrobně popsal způsob řešení a hlavně zadávání veškerých dat do výpočtového modelu. Vybrané částí pak byly posouzeny dle kategorizace napětí. Dále provedl kontrolu trubkovnice v software Sant’Ambrogio. Výsledky jeho práce mají reálný výstup a je podle nich možné navrhnout příslušný výměník tepla. Student splnil veškeré body zadání diplomové práce, která byla značně náročná a hlavně velmi obsáhlá. Práce je po své obsahové i grafické stránce zpracována na velmi vysoké úrovni. Práce patří mezi více obtížné, neboť bylo nutné provést tepelně-hydraulický a pevnostní výpočet. Její pojetí bylo správné a velmi zdařile. V průběhu zpracování diplomové práce projevoval student aktivní zájem o řešenou tématiku již ve čtvrtém ročníku, prokázal samostatnost a schopnost řešení konkrétních problémů, které nastaly během řešení práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Jegla, Zdeněk

Předložená diplomová práce se zabývá analýzou výměníku tepla určeného pro výrobu páry a problematikou jeho úprav. Účelem řešení předložené diplomové práce je stanovení příčiny provozních problémů daného zařízení a následný návrh vhodného řešení. Vzhledem k netypickému provozování daného zařízení a tomu, že jedna pracovní látka se podrobuje dvoufázovému režimu toku lze konstatovat značnou náročnost zadání a potřebu značného studijního úsilí pro zdárné splnění požadavků zadání. Z předložené diplomové práce však jednoznačně vyplývá, že student řešení zvládl a to bez nadsázky na profesionální úrovni. Komplexně analyzoval řešené zařízení jak po stránce probíhajících tepelně-hydraulických dějů v zařízení, tak také provedl vyčerpávající pevnostní analýzu. Využil přitom na obdivuhodně vysoké úrovni moderních profesionálních softwarových produktů dostupných na ÚPEI. Také samotné obsahové i formální provedení diplomové práce je na téměř profesionální úrovni a v podstatě jí nelze po obsahové i formální stránce nic významnějšího vytknout. Oceňuji také fakt, že práce je napsána přehledným a výstižným stylem a má vynikající grafickou úpravu. Z práce je patrné vysoce nadstandardní studijní úsilí diplomanta, jeho zájem o řešenou problematiku a pečlivost, s níž přistupoval jak k samotnému řešení, tak k vypracování diplomové práce. Je pro mě radostnou povinností konstatovat, že předložená práce splňuje všechny požadavky zadání a jednoznačně doporučuji předloženou diplomovou práci k obhajobě. V rámci obhajoby žádám studenta o zodpovězení následujících dotazů: 1. Blíže objasněte význam a dopad efektu kritického tepelného toku na návrh zařízení na výměnu tepla s varem jedné pracovní látky. 2. Více přibližte filozofii práce s modulem CC-THERM v softwaru CHEMCAD (jež stručně nastiňujete na str. 42), kterou bylo nutno použít vzhledem ke stávajícím omezením softwaru pro dvoufázové aplikace.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

eVSKP id 34024