ČERNÝ, M. Návrh logistické koncepce obchodní organizace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Jurová, Marie

Práce řeší informační toky distribuce zboží mimo území Evropské unie. Předkládá dvě varianty a upozorňuje na jejich rizika při rozhodování pro implementaci do praxe. Poukazuje na jednotlivé nezbytné dokumenty, které jsou součástí materiálových toků pro zákazníka v obchodní organizaci.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Odborná úroveň navrhované části B
Přínos a praktické využití návrhu B
Iniciativa a samostatnost při zpracování A
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 A
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň B
Splnění cíle a rozsahu zadání B
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) A
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) B
Navrhovaná známka
B

Otázky

Posudek oponenta

Urbanec, Antonín

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 23298