HROUZEK, J. Alfa Romeo - konstrukční řešení od historie po současnost [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Dundálek, Radim

Student předložil závěrečnou práci, která svojí věcnou náplní, rozsahem i stylem zpracování splňuje požadavky nutné pro získání titulu Bc.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Svída, David

Bakalářská práce se zabývá konstrukčním řešením vozidel automobilky Alfa Romeo. Z práce je patrné, že se student v dané problematice dobře orientuje, ovšem na některých místech se dopustil drobných překlepů. Motory Twin Spark od objemu 1,8L jsou tzv. čtvercové a v případě 2,0L hodně nadčtvercové. Automobil AR 164 Q4 neměl dvoulitrový, ale třílitrový motor. V práci tohoto rozsahu by bylo vhodné (nutné) zmínit pana Giuseppe Bussa a jeho odkazu. Práce je logicky členěna a student prokázal, že dané problematice rozumí. Požadavky zadání byly zcela splněny. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 38450