ZAMAZAL, B. Výkonový zesilovač pro pásmo krátkých vln [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Prokeš, Aleš

Před přepracováním diplomové práce byly na konzultacích stanoveny základní požadavky na koncepci zesilovače a obsahovou stránku práce. Některé připomínky a doporučení stanovené na těchto konzultacích a v předchozích posudcích práce byly ze strany studenta akceptovány, některé ne. Celkově lze však konstatovat, že nová verze práce je na vyšší kvalitativní úrovni a přístup diplomanta byl rovněž aktivnější. Jako pozitivní skutečnost je třeba hodnotit dokončení celého zesilovače, ověření jeho činnosti a doplnění textové části o příslušné odstavce (schémata, výsledky měření). Mezi nedostatky práce patří stále chybějící celkové schéma zapojení (propojení bloků, doplnění kompletního schématu obvodů ochrany výstupu zesilovače) a technická dokumentace (návrh plošných spojů, rozložení součástek). Ačkoli se zapojení výkonového zesilovače v původní a přepracované verzi práce neliší, výsledky měření výstupního napětí zesilovače bez filtru jsou značně odlišné. Je škoda, že neodpovídají více teoretickým předpokladům, neboť nebudou dostatečně demonstrativní pro výuku. Práce obsahuje i určité nepřesnosti a nejasnosti v návrhu (např. uvažování impedance výkonového tranzistoru 50 Ohm na str. 20, ačkoli podle odstavce 3.3.5.1 je pravděpodobně nižší, nebo nejasná činnost ochranných obvodů). I přes uvedené výtky lze konstatovat, že zadání práce bylo splněno, zesilovač je funkční a jeho mechanické provedení je velmi kvalitní.

Navrhovaná známka
C
Body
75

Posudek oponenta

Vařacha, František

Viz PDF soubor.

Navrhovaná známka
D
Body
66

eVSKP id 87354