ZEZULA, M. Online detekce jednoduchých příkazů v audiosignálu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Krejsa, Jiří

Pan Miroslav Zezula se ve své práci věnuje online detekci hlasových příkazů, a to jak po stránce algoritmické, softwarové, tak návrhu hardwarového zařízení na řešení dané úlohy. Pan Zezula pracoval samostatně a odpovědně. Úloha, kterou práce řeší je komplexní a zahrnuje řadu oborů. Diplomant je úspěšně zvládl a prokázal schopnost vytvořit funkční unikátní zařízení od počátečního návrhu až ke konečné realizaci. Textové zpracování práce je dle mého názoru výjimečně dobře zvládnuto, některé pasáže jsou napsány lépe než bych to dokázal já sám. Slabší výsledky detektoru v běžném, zašuměném prostředí byly očekávány, pokud je mi známo, není tato úloha dosud úspěšně zvládnuta nikde. Práci nemohu hodnotit jinak než známkou výborně a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Březina, Lukáš

Diplomant se ve své práci zabývá popisem a implementací algoritmů pro rozpoznávání příkazů v audiosignálu včetně navržení příslušného hardware potřebného pro implementaci. V první časti práce je popsán samotný algoritmus pro rozpoznávání řeči, který byl diplomantem úspěšně testován v prostředí Matlabu. Následující část se věnuje volbě příslušného hardware vhodného pro implementaci algoritmu a vytvoření hlasového modulu vlastní konstrukce. K tomuto modulu byl následovně navržen příslušný software a implementován zmíněný algoritmus. Hotový řečový modul byl testován pro prostředí s různými rušivými zvuky a pro různé druhy aktivace modulu. Podle předpokladu nejlepších výsledků dosáhl modul aktivovaný tlačítkem v tichém prostředí. Práce je psaná velice přehledně, všechny pojmy potřebné pro pochopení dané problematiky jsou vysvětleny. Jednotlivé kroky realizace na sebe logicky navazují a celkové provedení práce je na velice vysoké úrovni. Na práci obzvlášť cením komplexní přístup, který zahrnuje testování daných algoritmů pomocí Matlabu, vývoj potřebného hardware pro implementaci a samotnou implementaci algoritmu do vlastní konstrukce modulu, včetně jeho otestování a zhodnocení dosažených výsledků. Cíle práce byly beze zbytku splněny. Diplomant zcela nepochybně prokázal schopnost samostatné inženýrské práce. Práci tedy doporučuji k obhajobě a po zodpovězení níže uvedených otázek navrhuji hodnocení práce „A“ – výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 34011