CHROBÁK, J. Analýza chyb v transportním toku MPEG-2 TS při přenosu DTV [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Kratochvíl, Tomáš

Bakalářská práce se zabývá analýzou chyb v transportním toku MPEG-2 TS při přenosu pozemní a satelitní digitální televize DVB. Cílem práce byla analýza reálného vysílání a vyhodnocení výsledků chyb 1., 2. a 3. priority podle normy ETSI TR 101 290. Student samostatně vyhodnotil poměrně rozsáhlé záznamy 24 hodinového laboratorního měření, pro která využil program R&S Stream Explorer a další zpracování v Excelu. Výsledkem práce jsou tabulky a grafy s četností jednotlivých chyb. Provedené závěry z měření jsou tak v podstatě zprávou o měření, avšak bez hlubšího rozboru např. příčiny chyb nebo jejich závažnosti pro dekódování. V textu práce je řada technických nepřesností, které pocházejí ze studentova překladu normy do češtiny a dále i řada převzatých obrázků bez podrobnějšího popisu. Student pracoval samostatně, a to jak při vlastním měření, tak zejména při vyhodnocení výsledků. Zadání považuji za splněné a vypracování hodnotím na běžné bakalářské úrovni.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání C 35/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) C 15/20
Formální zpracování práce D 12/20
Využití literatury A 10/10
Navrhovaná známka
C
Body
72

Posudek oponenta

Slanina, Martin

Student měl za úkol s využitím měřicího dekodéru analyzovat chyby v transportním toku laboratorního a reálného digitálního televizního vysílání. V teoretické úvodní části se práce zaměřuje na popis chyb měřitelných přístrojem. Vyskytuje se zde poměrně mnoho technických nepřesností, velmi špatná je kvalita převzatých obrázků - text v nich je stěží čitelný, navíc v jinak českém textu autor ponechává anglický text v obrázcích. V praktické části postrádám zejména vyhodnocení některých parametrů předepsaných normou ETSI TR 101 290 dle zadání, např. ukazatele dostupnosti služby. Z výsledků měření vyplývá značná chybovost při příjmu, která zabraňuje kvalitnímu zobrazení přenášeného videa. Měření na transportním toku generovaném v laboratoři bohužel v práci chybí.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání D 13/20
Odborná úroveň práce C 35/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse D 13/20
Formální zpracování práce D 6/10
Navrhovaná známka
D
Body
67

Otázky

eVSKP id 23234