MACHÁČEK, M. Měření doby života nosičů proudu ve strukturách křemíkových solárních článků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Boušek, Jaroslav

Pan Martin Macháček pracoval samostatně, velmi dobře se orientoval v doporučené literatuře a prokázal i potřebnou experimentální zručnost a schopnost realizovat své nápady. Zadání práce bylo v plném rozsahu splněno. U dvou ze tří pasivačních roztoků mohou být desky vráceny zpět do výrobního procesu, aniž by došlo ke zhoršení vlastností měřeného vzorku nebo kontaminaci příslušné výrobní série. Sestavený přehled modelů generačních a rekombinačních procesů bude sloužit jako základ pro další práce na materiálových systémech pro povrchovou pasivaci fotovoltaických solárních článků.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 50/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Formální zpracování práce A 20/20
Využití literatury A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
100

Posudek oponenta

Hégr, Ondřej

Teoretická část diplomové práce se zabývá modely rekombinačních mechanismů vznikajících v krystalickém křemíku a nasledně programem PC1D pro simulaci chování solárních struktur. Praktická část zpracovává experimenty a následně srovnává tři typy chemické pasivace povrchu křemíkových desek. Diplomová práce je psána na vysoké úrovni s podrobným popisem řešené problematiky, ve které se autor velmi dobře orientuje. Autor se odkazuje na dostatečné množství studijních pramenů, které uvádí na konci práce. Dané odkazy jsou provázány s textem, seznam literatury však není psán zcela v souladu s normou. Výsledky práce jsou reálné s vysokou užitnou hodnotou a vycházejí z poznatků, získaných řešitelem během jejího zpracování.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce A 50/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 20/20
Formální zpracování práce B 8/10
Navrhovaná známka
A
Body
98

Otázky

eVSKP id 23231