ŠMÍDOVÁ, A. Návrh marketingového plánu firmy Zoko pro vstup na Německý trh [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Chlebovský, Vít

I appreciate well done analysis with systematic summary. Proposals presented in the thesis are matching analytical conclusions. Proposals are good guideline for the company management to enter new market and can be used in their practical activities. Question: The most important proposal is hiring a sales person for German market. It is at the same time high cost for the company. What could be an alternative when the budget is not available?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Krejčí, Ilja

The thesis is valuable material that company Zoko can use in future development.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 86915