DROZDOVÁ, T. Návrh podnikatelského záměru pro založení penzionu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Luňáček, Jiří

Autorka přepracovala práci, která nebyla v červnu 2015 obhájena. Ve zpracování došlo k dílčím zlepšením. Kladně hodnotím kalkulaci rizikových faktorů. Celkově ale práce obsahuje následující nedostatky: 1. Pokud je využita SWOT, musí být provedeny vnitřní a vnější analýzy. Vnitřní analýza praktický chybí. 2. Postrádám aplikovatelnost SWOT na návrhy, respektive provázanost. Je využito silných stránek? 3. Kalkulace a predikce jsou velice zjednodušené. Chybí propojení SLEPT a predikce. Jak ovlivňuje např. HDP či nezaměstnanost tržby v cestovním ruchu? Hraje roli věková skladba obyvatel? Opět není zodpovězeno. 4. U rizikových faktorů chybí podrobné vysvětlení stanovení vah jednotlivých kritérií. 5. Sporadicky se v práci vyskytují logické nejasnosti. Např. strana 59 - "...zbytek zisku by mohl zůstat ve společnosti a mohl by být použit k dalším rekonstrukcím…“ Pokud je nemovitost v nájmu, což zřejmě je (str. 43), lze rekonstruovat cizí budovu? Podobných problémů je práci několik. Celkově, dle mého soudu, ale práce splňuje požadavky kladené dle směrnice děkana na bakalářské práce a proto ji doporučuji k obhajobě

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů D
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod E
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry D
Praktická využitelnost výsledků D
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji, včetně citací C
Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Pavláková Dočekalová, Marie

Autorka práce na str. 42 uvádí základní kapitál 600 000 Kč, na str. 52 je v zahajovací rozvaze základní kapitál ve výši 587 000 Kč. Prosím, aby v rámci obhajoby autorka vysvětlila tento rozdíl.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů D
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod D
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry D
Praktická využitelnost výsledků D
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň D
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
D

eVSKP id 88161