VLASÁK, M. Návrh rozvoje obchodních aktivit ve společnosti CCV Informační systémy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Šimberová, Iveta

1. Explain main contribution and added value of your proposal for the company. 2. Define the risk factors of the proposed business activities development.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Kameníček, Václav

The analytical part is systematically conducted providing eligible base for proposed business activities. However, the industry analysis shall possess greater focus on the sector of electronic document interchange since proposed solution are regarding to this issue. The author has chosen qualitative approach during research which is appropriate according to utilised Lean Startup methodology. Proposals presented in the thesis are conducted in coherent way and match analytical conclusions. Building on this grounds given proposals are going to be used as a baseline for implementation in real business environment.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 87013