APPL, R. Podnikatelský záměr rozvoje firmy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Žižlavský, Ondřej

Otázka k obhajobě diplomové práce 1) Jak se může projevit závislost na jediném odběrateli (společnost HELLA) ve Vámi navrhovaném podnikatelském záměru rozvoje firmy MONTIX, a.s.?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji, včetně citací D
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Urbášková, Martina

Předložená diplomová práce je celkově na dobré úrovni, splňuje požadavky kladené na práce tohoto typu. Práce je standardně členěna na teoretickou a praktickou část. Poměr teoretické a praktické části je vyvážený a relevantní. Cíl práce je splněn. V teoretické části autor stručně, ale výstižně vyzvedl důležité teoretické předpoklady a zkušenosti z oboru. V praktické části práce je znát, že autor disponuje rozsáhlými znalostmi konkrétního projektu a přístupem k interním informacím. Pro zpracování diplomové práce bylo použito průměrné množství zdrojů včetně zahraniční literatury a internetových odkazů. Práce je doplněna vhodnými přílohami a obrázky. Autor měl věnovat větší pozornost konečné formální úpravě práce, např. v obsahu chybí podkapitola 2.1.3, v textu diplomové práce se však podkapitola vyskytuje, v tabulkách chybí jednotky, vyskytují se spojky na konci řádků, formát u popisků obrázků by měl být jednotný, např. popisek pod obrázkem číslo 14 by měl být celý kurzívou. Práce obsahuje vlastní názory a závěrečná doporučení. V závěru je doporučeno, na základě vlastních výpočtů a analýz, předložený podnikatelský plán realizovat. Práce splňuje vše potřebné pro zdárné obhájení. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 88149