HRBÁČEK, J. Využití neuronových sítí v diagnostice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Latina, Petr

Při zpracování této práce student postupoval samostatně a iniciativně. Seznámil se s problematikou neuronových sítí, jejich vlastnostmi a využitím. Vytvořil přehled vhodných neuronových sítí pro diagnostiku vn generátorů, jejich softwarovou dostupnost včetně licenční problematiky a hardwarovou náročnost, čímž uspokojivě naplnil cíle této práce. Vhodnost využití jednotlivých neuronových sítí vychází z uvedených vlastností, které mohly být pro přehlednost uvedeny ještě např. v samostatné kapitole. V kapitole 10 student nastiňuje praktický postup užití neuronových sítí v diagnostice stroje v průmyslu. Práce obsahuje drobné gramatické chyby, které nemají zásadní vliv na význam práce. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Synek, Miloš

Práce se zabývá problematikou, která je v dnešní době s rozvojem výpočetní techniky aktuální. Práce podává srozumitelný přehled vlastností neuronových sítí, i když některé oblasti problematiky mohly být rozpracovány podrobněji nebo doplněny názorným obrázkem nebo schématem. Student se při psaní nevyhnul některým gramatickým chybám, které obsahově nesnižují kvalitu práce a doporučuji práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 23254