ZBORNÍK, R. Nůžky na kovový odpad [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Brandejs, Jan

Zadání bakalářské práce vyplynulo z požadavků firmy zabývající se recyklací kovového odpadu. Cílem práce byla úprava nůžek na stříhání odpadu tak, aby nůžky vyhovovaly pro stříhání různých materiálů a aby bylo možno měnit střižnou vůli. Navržené řešení je reálné po úpravách, zejména volbě materiálu střižného ramene s ohlledem na technologii výroby.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Komenda, Lukáš

Bakalářská práce Radka Zborníka se zabývá inovací nůžek na kovový odpad. Na stávajících nůžkách byl proveden návrh konstrukční úpravy, aby nedocházelo k deformaci střižného ramene a vzniku nežádoucích změn střižné vůle. Dále byl proveden konstrukční návrh pro úpravu střižné vůle dle požadavků. Předložená práce, formou i obsahem tedy naplňuje příslušné požadavky a cíle zadání.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

eVSKP id 89366