VEČEŘA, P. Uplatnění právních norem v materiálovém inženýrství [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Pavloušková, Zina

Diplomant přistupoval ke zpracování tématu velmi iniciativně a zodpovědně, pracoval neobvykle samostatně, spolehlivě plnil veškeré požadavky a zapracovával připomínky vedoucí práce. Obsah zadání splnil beze zbytku. Rovněž tak po formální stránce jsem s prací nadmíru spokojena a práci doporučuji k obhajobě s hodnocením "výborně".

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Pantělejev, Libor

Předkládané bakalářské práce je zaměřena na identifikaci propojení práva a práce materiálového inženýra. Práce je psána jasně s logickým uspořádáním, s dobrou grafickou úpravou a svědčí o autorově znalosti oblasti práva i technické praxe. Vzhledem k tomu, že práce by měla sloužit dle svého zaměření především praxi technické, mohla být dle mého názoru více zaměřena na konkrétní příklady, které autor sice zmiňuje, ale dále šířeji nerozvádí, a to především v kapitolách 7 až 9. Pro snazší orientaci v práci by bylo nanejvýše účelné uvést v práci seznam symbolů a zkratek, byť jsou tyto ve vlastním textu vysvětleny. Autor v práci použil nezvyklých formulací a slovních obratů, např. "příkladmo" místo "například", "princip spočívá na" místo "princip je založen na", "...nejedná se o nepředstavitelnou částku..." - jaká částka je tedy představitelná?, apod. Domnívám se, že převzaté výrazy jako "kogentní", "dispozitivní" , "ekvita" a další by měly být nahrazeny výrazy českými, tedy "přikazující", "podpůrná" a "rovnost", byť se v právní praxi často užívají - zvýšilo by to čtivost textu. V části popisující metody zkoušení a hodnocení materiálů jsou jisté nepřesnosti, které by autor měl vysvětlit - viz otázky oponenta. Přes uvedené výtky hodnotím práci jako velmi zdařilou, přínosnou, poskytující nevšední pohled na práci materiálového specialisty. Práci proto doporučují k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 38493