LANDSMAN, D. Využití finanční analýzy v podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Konečný, Miloš

dobře

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Odborná úroveň navrhované části C dobře
Přínos a praktické využití návrhu C dobře
Iniciativa a samostatnost při zpracování A výborně
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 A výborně
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň E dostatečně
Splnění cíle a rozsahu zadání C dobře
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) D uspokojivě
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) B velmi dobře
Navrhovaná známka
C

Otázky

Posudek oponenta

Novák, Daniel

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 24811