ELIÁŠ, M. Hlavní právní otázky v realitní praxi [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Telec, Ivo

Celkově se jedná o velmi dobrou práci. Určité výhrady jsou podány výše.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání A Cíle diplomové práce , které odpovídají zadání, byly splněny.
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem A Teoretická část práce je vhodně zpracována. Poznatky získané studiem jsou využitelné a vystihují studentovu schopnost tvůrčí práce.
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody A Nemám k této části práci připomínek.
Odborná úroveň diplomové práce A Odborná úroveň práce odpovídá požadavkům. Student prokázal znalost zadané problematiky, v níž se orientuje.
Přínos pro praktické i teoretické využití A Diplomová práce obsahuje přínos, a to zejména pro praktické použití v realitní praxi.
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 69 C Práce obsahuje vadnou citaci internetových pramenů. Chybí uvádění datace, což je vrozporu s technickou normou. Přehled literatury v ostatním odpovídá požadavkům.
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň A Práce je formálně dobrá. Formální uspořádání odpovádí požadavkům. Odborná jazyková úroveň práce je odpovídající úrovni.
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Mikulášek, Martin

Předložená práce je zpracována v souladu se zadáním a na požadované úrovni. Celkově ji lze hodnotit jakou velmi zdařilou.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování A Úplnost vypracování práce hodnotím na základě definovaných cílů jako zdařilé.
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce A Student zvolil optimální způsob k řešení zadaného problému, cíl práce byl splněn.
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody A Práce je zpracována na odpovídající úrovni. Kladně hodnotím průzkum veřejného mínění i exkurz do realitní činnosti v sousedních zemích.
Obtížnost a správnost řešení A Obtížnost a způsob řešení dané problematiky odpovídá požadavkům na diplomovou práci.
Přínos pro praktické i teoretické využití A Přínos spatřuji především v praktické části, kde mohou být využity konkrétní návrhy autora prezentované v závěrečné části práce.
Odborná jazyková úroveň B Odborná jazyková úroveň, věcnost a srozumitelnost práce je na výborné úrovni. Citace však nejsou zcela v souladu s normou ČSN ISO 69.
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky A Písemná a grafická úprava práce nemá zásadnější nedostatky.
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 24848