URBÁNEK, Z. Srovnání vybraných způsobů ocenění pro nemovitost typu byt a nebytový prostor v lokalitě Brno - Lesná [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Hlavinková, Vítězslava

Zadání práce předpokládá ocenění bytů a nebytových prostor ve vybrané lokalitě obsáhleji, než je běžné ve standardním znaleckém posudku. Práce je vypracována svědomitě, výsledky jsou prezentovány přehledně a závěry práce jsou správné. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem A Zvolený přístup k dosažení cíle je adekvátní, jsou vysvětleny všechny relevantní pojmy a postupy vztahující se k cíli práce.
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody A Podklady a vstupní data jsou zpracována odpovědně a seriozně. Ocenění bylo provedeno vhodně zvolenými metodami
Odborná úroveň diplomové práce A Diplomová práce je na velmi dobré odborné úrovni, je velkého rozsahu, v souvislostí s cenami bytů v Brně – Lesná se zabývá i revitalizačním procesem.
Přínos pro praktické i teoretické využití B
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 69 A Neshledala jsem žádné nesrovnalosti s normou ČSN ISO 69.
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň B Práce je sestavena přehledně, po grafické stránce je práce zpracována výborně. V práci nebyla shledána zásadní stylistická nebo gramatická pochybení.
Splnění cíle a rozsahu zadání A Požadovaného cíle uvedeného v zadání bylo dosaženo, práce je zpracována v dostatečném rozsahu.
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Hába, Jaroslav

Práce je zpracovaná v souladu s jejím zadáním. Po formální stránce má předložená práce všechny předepsané náležitosti. Po stránce obsahové je třeba konstatovat, že student zadání splnil. V této práci je ucelený přehled základní terminologie z oblasti práva a oceňování nemovitostí, dále se v ní představuje lokalita Brno-Lesná v celé kapitole. Následuje kapitola věnovaná samotnému oceňování bytových a nebytových jednotek různými metodami (cena zjištěná dle předpisu, dále obvyklá cena/hodnota) a srovnání výsledků stanovených z těchto metod s cenou realizovanou na trhu. Autorovi bych ještě doporučil zlepšení práce se samotnými citacemi, a to po stránce formální. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování A Práce je zpracována v souladu s jejím zadáním
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody A Je patrné, že došlo k prostudování mnoha podkladů k napsání této práce
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce A Autor zvolil vhodný přístup k dosažení zadaných cílů
Obtížnost a správnost řešení A Zvolený způsob řešení hodnotím kladně
Úplnost vypracování A Práce je zpracována v souladu s jejím zadáním
Přínos pro praktické i teoretické využití B Poznatky pro praxi hodnotím jako dostačující, avšak menší jak teoretické
Odborná jazyková úroveň B V práci jsou drobné problémy při vymezování formulací a pojmů
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky A Text bez výrazných gramatických a stylistických chyb. Jsou použity názorné tabulky, grafy a mnoho obrázků
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 24840