PRUDÍK, M. Trakční měnič pro motorové kolo se stejnosměrným motorem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Vorel, Pavel

Diplomová práce byla poměrně obtížná. Obsahovala návrh obvodů hardware, realizaci desky plošných spojů včetně silového obvodu, návrh tlumivek, sestavení řídicého software a nakonec i celkové oživení a finální měření. Diplomant pracoval samostatně a prokázal schopnost využít svých dosavadních znalostí a inteligence. Také projevil schopnost učit se novým poznatkům a při vývoji měniče si počínal velmi zdatně. Prokázal dobře své inženýrské schopnosti a proto navrhuji hodnocení "výborně".

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 50/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Formální zpracování práce A 19/20
Využití literatury A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
99

Posudek oponenta

Klíma, Bohumil

Student zprcoval práci na téma "Trakční měnič pro motorové kolo se stejnosměrným motorem". Práce má 66 stran a svým rozsahem odpovídá požadavkům na diplomovou práci. Zadání práce bylo splněno beze zbytku. Použité mikroprocesorové řízení je dokonce nad rámec zadání. Samotná práce se zabývá navrhem dimenzováním hardware, konstrukcí a řídicím algoritmem poněkud nestandardní koncepce měniče pro motorové kolo. Celá úloha je popsána kompexně a srozumitelně až na občasné netechnické obraty. Formální zpracování je rovněž na dobré úrovni. Uvedené přílohy by bylo vhodné pojmout formou technické dokumentace, stránky schémat by měly být v rámečku s rohovým razítkem, chybí osazovací výkres desky měniče, v rozpisce nejsou reference k jednotlivým součástkám. Práci doporučuji k obhajobě

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce A 50/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 18/20
Formální zpracování práce A 9/10
Navrhovaná známka
A
Body
97

Otázky

eVSKP id 35691