VESELÝ, M. Použití metody FMEA pro prevenci chyb v průmyslovém podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Kotek, Luboš

Diplomant naplnil zadání diplomové práce, provedl literární rešerši v dané oblasti, pomocí metody FMEA identifikoval vady v procesu výroby součásti pro hydraulický posilovač brzd ve společnosti Eurokov s.r.o. a navrhl doporučení pro zlepšení. Pouze vyhodnocení účinnosti opatření pro zlepšení nemohlo být zcela provedeno, neboť došlo ke zpoždění při implementaci opatření v podniku (což ovšem není vina studenta). Student v praktické části provedl detailní hodnocení výroby, dále provedl hodnocení a selekci závažnosti vad, což dokládá přílohová část diplomové práce. Diplomant pracoval samostatně, aktivně spolupracoval s pracovníky podniku, zpracování diplomové práce odpovídá přístupu diplomanta k zadání diplomové práce. Předloženou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji známkou výborně / A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Vintr, Michal

Diplomová práce se zabývá praktickým použitím metody FMEA. Práce je vhodně rozdělena na dvě části – rešeršní a praktickou. V první kapitole autor stručně popisuje historii metody FMEA a metodu samotnou. V druhé kapitole autor popisuje možnosti a způsoby použití FMEA. Za přínosné považuji uvedení dvou rozdílných metod hodnocení kritičnosti. Ve třetí, nejobsáhlejší, kapitole autor posupně popisuje tři oblasti použití metody FMEA (návrh, proces, systém). Oceňuji, že se autor věnoval všem třem oblastem použití metody FMEA. Nicméně systémové FMEA je věnováno málo prostoru, v porovnání s prvními dvěma. V kapitolách 3.1.4 a 3.2.4 uvádí autor „požadavky“ na formuláře. Ve skutečnosti se nejedná o požadavky, ale pouze o doporučení, či příklady formulářů. Kapitoly 2 a 3 na oponenta působí jako souhrn pečlivě citovaných informací. Avšak informací, které jsou pouze uspořádány za sebe s minimálním vlastním textovým přínosem autora. Některé části jsou jen souhrnem útržkovitých informací bez logické vazby (např. str. 22). Některým kapitolám (např. 3 a 3.1.4) chybí úvodní informace a není zřejmé, proč jsou v práci zařazeny a co je jejich náplní. Ve čtvrté kapitole autor čtenáře seznamuje s průmyslovým podnikem, ve kterém byla zrealizována praktická část práce. V páté kapitole autor popsal průběh praktické aplikace metody FMEA. Autor vhodně charakterizoval produkt a proces jeho výroby. Popis je doplněn výstižnými a kvalitními obrázky, výkresem a technologickým postupem. Dále autor v kapitole shrnul výsledky provedené analýzy FMEA, tj. současný stav na jednotlivých výrobních operacích a návrh nápravných opatření. Samotná analýza je provedena podrobně a je zaznamenána v tabulce v příloze. K tabulce mám jednu připomínku – každý list tabulky měl mít hlavičku a měl být očíslován. Osobně v páté kapitole, i přes malý rozsah textové části, spatřuji největší přínos autora. Celkově na práci oceňuji, že aplikace byla provedena v reálném výrobním provozu. Drobným nedostatkem je, že nebyl zcela splněn bod 3 zadání práce (zhodnocení účinnosti navržených opatření). Avšak autor si toho je vědom a v závěru uvádí důvod nesplnění zadání. Úroveň práce snižují nekvalitní převzaté obrázky a tabulky a nejednotnosti při používání následujících pojmů: závada, porucha a chyba; jakost a kvalita; výrobek a produkt.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 50890