ŠVEC, M. Pojistné podvody [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Štola, Josef

Práce je rozdělena do devíti kapitol. V první části diplomové práce je popsána historie pojišťovnictví, základní pojmy, které jsou důležité pro danou problematiku. Dále jsou uvedeny důvody páchání pojistných podvodů a údaje dostupné na internetu včetně tabulek a grafů. Autor vhodně uvedl konkrétní případy z praxe a prezentuje výsledky svého internetového průzkumu. Tento průzkum však měl být delší s větším počtem respondent. Celkově by si práce zasloužila více vlastního přínosu autora k zadanému tématu. Diplomant pracoval po celou dobu řešení aktivně a samostatně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání C Diplomová práce splnila zadání a cíl práce byl dodržen. Rozsah práce je však minimální.
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem B Student vycházel především ze zákonů platných v ČR a ze zdrojů poskytovaných zejména pojišťovnami a dostupných na internetu.
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody B Student zvolil vhodnou metodu pro zpracování a v práci postupoval logicky. Provedl internetový průzkum formou dotazníku. Průzkum však mohl být realizován delší dobu s větším počtem respondentů.
Odborná úroveň diplomové práce C Práce je zpracována logicky. Výsledky jsou vhodně prezentovány v podobě grafů s komentáři, chybí více vlastních poznatků při zpracovávání práce.
Přínos pro praktické i teoretické využití C Práce ukazuje na důvody páchání pojistných podvodů, typy pojistných podvodů i osoby pachatelů. Jsou nastíněny možné postupy a reservy v odhalování pojistných podvodů. Mohlo být více rozpracováno.
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 B Citace a přehled literatury jsou uváděny v souladu s normou
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň C Práce obsahuje nedostatky ve formální úpravě a jsou v některých případech používány nevhodné výrazy.
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Vykopalová, Hana

Práce je zpracována na základní poznatkové rovině. Praktická část postrádá hlubší odborné zázemní a odborné zpracování.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování C Práce je zpracována na zcela obecné rovině. Teoretická část se poměrně obšírně zabývá pojišťovnictvím a příslušnými souvislostmi, ale na zcela základní obecné rovině. Stěžejní kapitoly týkající se odborné části práce jsou zpracovány pouze obecně.
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce D Cílem diplomové práce bylo vyhodnocení faktorů směřujících ke vzniku pojistného podvodu. Nelze souhlasit s diplomantem, že hlavním faktorem je "společenská nálada" (str. 66). Hlavní příčiny a faktory, které měly být předmětem zkoumání diplomové práce, k těm diplomant bohužel nedospěl. Nelze souhlasit, že příčinami vzniku pojistných podvodů je "špatná společenská nálada" a nebo pohled společnosti na pojistný podvod.
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody D Diplomová práce je zpracována v základní poznatkové rovině, značně nedostatky v povrchnosti aplikace některých přístupů a metod (profilování), metodické nedostatky v oblasti dotazníkového šetření a interpretace dotazníkových dat. U popisu případových studií není zřejmé, kolik případů prezentují.
Obtížnost a správnost řešení C Práce je zpracována značně obecně.
Přínos pro praktické i teoretické využití C Pouze v obecné rovině.
Odborná jazyková úroveň B Práce má odpovídající jazykové zpracování.
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky A Písemná a grafická úprava dobrá.
Navrhovaná známka
C

eVSKP id 37464