BĚLKA, M. Depozice prachových částic z ovzduší [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Jedelský, Jan

Pan Bc. Miloslav Bělka řešil specifický problém usazování aerosolu v modelu dýchacího traktu člověka. Hlavní náplní této experimentální práce bylo zpracování a analýza vzorků z depozičních testů vláknových aerosolů. Dále se student podílel na testování a zpřesnění automatické obrazové analýzy vláken. Předpokladem pro úspěšné zvládnutí této tematicky poměrně rozsáhlé práce byla dobrá orientace v problematice aerosolů se zaměřením na fyziologii dýchání. Student si tedy musel nad rámec vědomostí získaných z běžného studia prohloubit své znalosti problematiky aerosolů. To vyžadovalo studium zejména cizojazyčné literatury. Těžištěm práce byla manuální a poloautomatická analýza vzorků z depozičních testů. To představovalo rozsáhlou práci s rutinním mnohahodinovým vyhodnocováním dat, kde byla nutná velká dávka trpělivosti. Student v tomto ohledu pracoval značně nad rámec rozsahu očekávaného u běžné diplomové práce. Další částí práce bylo testování a aplikace nově vyvíjené automatické obrazové analýzy vláken. Student porovnal výsledky z manuální a automatické analýzy a věnoval se možnostem zpřesnění automatického vyhodnocování. Diplomant postup často konzultoval s vedoucím a řídil se jeho připomínkami, v dostatečné míře využíval dostupné literatury, pracoval odpovědně, pečlivě a systematicky. Prokázal schopnost samostatně řešit problémy a aplikovat poznatky získané během studia. Požadavky a cíle zadání byly z pohledu vedoucího zcela naplněny. Práce poskytuje důležité a nové informace o množství vláken usazených v jednotlivých částech plic. Dalším přínosem práce je statistická analýza a zpřesnění metody pro vyhodnocování počtu vláken na filtrech.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Pospíšil, Jiří

Předložená práce v souladu se zadáním uvádí popisným způsobem zpracovaný: přehled nejčastějších typů aerosolů, problematiku přepočtu velikosti nekulových částic na kulové, podrobný popis fyziologie plic, depoziční mechanismy částic v plicích, metody měření částic aerosolu. Vlastní tvorba studenta je popsána v následujících kapitolách, kde se diplomant věnoval vyhodnocení výsledků z experimentů, popisu metodiky hodnocení vláken na filtrech, popisu užití SW pro automatické hodnocení vzorků. Popis užitého SW, který nebyl diplomantem vytvářen, je uveden až příliš detailně skoro až formou manuálu. Hodnotné jsou další popsaná vyhodnocení a srovnání výsledků získaných manuálním a automatickým vyhodnocením. V závěrečné části má diplomová práce charakter až vědecké publikace a autor zde srovnává dosažené výsledky s pracemi jiných autorů. S použitými metodami vyhodnocení souhlasím a jejich popis uvedený v diplomové práci považují za dostatečný. Z práce je patrné kvalitní vedení diplomanta zkušeným vědeckým pracovníkem. Práce je vypracována na dobré grafické úrovni, doplněna obrázky. Předložená diplomová práce splňuje zadání a všechny požadavky na ni kladené. Doporučuji proto diplomovou práci Bc. Miloslava Bělky k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 47216