PROCHÁZKOVÁ, L. Kontrola kvasného procesu vinného moštu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Vránová, Dana

Práce studentky je věnována vlivu způsobu pěstování vinné révy na populaci kvasinek. Práce byla zahájena časově náročnou izolací kvasinek, získaných z vinice i z průběhu kvasného procesu hroznového moštu. Pozitivně hodnotím aktivní přístup k práci, pečlivost a preciznost laboratorní práce jejimž výsledkem jsou taxonomicky zařazené kvasinky. Její práce je příspěvkem ke studii vlivu kvasinek na kvalitu produkce vína. Výsledky budou publikovány v rámci pátého ročníku konference Chemistry & Life. Práci studentky hodnotím ve všech bodech výborně A

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Kvalita zpracování výsledků A
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Nováková, Olga

V předložené práci je minimum nepřesností, překlepů a gramatických chyb. V seznamu zkratek chybi TE a bp. Str. 35, nepřipravoval se EtBr, ale jeho roztok. U chemikálií není údaj o jejich čistotě, EtOH byl pro UV? Chybí údaje o koncentracích, či aktivitě, metody obsahují hlavně bezcennou kuchařku pracující s objemy o neznámé koncentraci. Gely byly patrně fotografovány fotoaparátem a pak byl použit program Scion Image na vyhodnocení. Jak se měřila absorbance DNA? Proč NK? Proč ne PK hl. očekávaných druhů kvasinek? Proč chybí v úvodu rod Issatchenkia?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

eVSKP id 33551