KRČMÁŘ, M. Chitosan-glukanový komplex izolovaný ze Schizophyllum commune. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Omelková, Jiřina

-

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Obruča, Stanislav

Diplomová práce Bc. Martina Kramáře je věnována produkci, isolaci a charakterizaci chitosan/chitin-glukanového komplexu, k jehož produkci byla využita submerzní kultivace houby Schizophyllum commune. V teoretické části se autor detailně zaobírá submerzní kultivací hub a popisem chitin-glukonového komplexu obsaženého v buněčné stěně hub. Velice cenná je také část věnovaná isolaci zmíněného komplexu, do které autor zahrnul i současný stav patentové literatury. Při sepisování práce čerpal autor obdivuhodného počtu literárních zdrojů (celkově 160). Drobnou formální výtku lze mít k relativně častému výskytu překlepů a nedodržení jednotného stylu především u odborných termínů (ml x mL; isopropanol x izopropanol atd.). Celkově je však práce jasně a srozumitelně napsaná. V relativně obsáhlé části věnované výsledkům práce se autor věnuje nejprve optimalizaci kultivačních podmínek za účelem navýšení produkce intracelulárního komplexu a zároveň minimalizaci produkce extracelulárního polysacharidu schizophylanu. U výběru optimálního zdroje uhlíku byly výtěžky velmi podobné, pravděpodobně by bylo zajímavé porovnat jednotlivá data v intencích naměřené směrodatné odchylky. Při optimalizaci koncentrace uhlíkatého zdroje by jistě bylo vhodné uvést také výtěžnostní koeficient a diskutovat celkové výtěžky s ohledem na tento důležitý parametr. V části věnující se isolaci chitosan/chitin-glukogonového komplexu autor často zmiňuje vzhled a barvu produktu. Jistě by bylo vhodné jednotlivé komentáře doplnit barevnými fotografiemi. I přes tyto drobné výtky je výsledková část práce logicky členěná a jednotlivé výsledky jsou zajímavě komentovány a diskutovány i s přihlédnutím k výsledkům jiných autorů a nakonec shrnuty v závěrech. Práci tedy doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou „A“.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem B
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 33560