JEMELKA, O. Binokulární vidění [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Fedra, Petr

Student v práci prostudoval fyziologii binokulárního vidění, navrhl a realizoval technicky originální snímací aparaturu. Následně také navrhl scénu k objektivnímu ověření prostorového vjemu. Velmi kladně hodnotím všechny navržené a realizované součásti aparatury: světelné zaměřování, dálkový IR ovladač, zvuková synchronizace. Bohužel kvalita výsledných sekvencí byla viditelně ovlivněna ztrátovou kompresí MPEG. Závěrečné vyhodnocení ankety ve skupině pozorovatelů přesto dává odpověď na volbu ideální velikosti stereo-báze. Celkově hodnotím práci jako velmi zdařilou.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 48/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 18/20
Formální zpracování práce A 18/20
Využití literatury B 8/10
Navrhovaná známka
A
Body
92

Posudek oponenta

Szabó, Zoltán

V práci student navrhl a úspěšně realizoval záznamové zařízení 3D obrazu pomocí běžných fotoaparátů. U řešení oceňuji, jak se student vyrovnal s technickými nedostatky běžných fotoaparátu, prostudoval komunikační protokol fotoaparátů a vytvořil vlastní hardware pro jejich spuštění. Fotoaparáty umístil na společný profil a pomocí třech různých technik kalibroval jejich umístění. Bohužel v práci nezdokumentoval ani nezkoumal, jestli dané fotoaparáty mají navzájem vodorovně položené snímače a zda osa objektivu odpovídala ose laseru. K samotnému řešení, ale tyto informace nebyly přímo potřeba. Závěrečná anketa je dobře zpracována, jediné co bych vytknul, že není uveden počet respondentů. Na přiloženém CD mi chybí dokumentace a popis programu ani není přiložený návod jak ho spustit. Samotný kód programu vůbec není na přiloženém CD okomentován. I přes tyto drobné nedostatky hodnotím práci velice kladně a rozhodně doporučuji k obhajobě. Práce je funkční, pěkně a přehledně zpracována.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce A 45/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 20/20
Formální zpracování práce A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
95

Otázky

eVSKP id 34201