SLAVÍČEK, J. Hliník a jeho slitiny v automobilovém průmyslu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Němec, Karel

Student zadané téma zpracovával samostatně, mohl být však aktivnější při vyhledávání literárních pramenů a práci s nimi. Výsledná podoba práce též obsahuje zbytečné formální nedostatky, které snižují její celkovou úroveň. Práce však splňuje nároky kladené na tento typ prací a proto ji doporučuji jako podklad ke státní závěrečné zkoušce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Liškutín, Petr

Bakalářská práce pana Jiřího Slavíčka je poměrně stručná a má výhradně rešeršní podobu . Práce je logicky členěna do čtyř hlavních kapitol. První a druhá má učebnicový charakter. Třetí kapitola je o pěnovém hliníku, kterému je v současné době věnována zvýšená odborná pozornost. Čtvrtá kapitola uvádí některé příklady použití hliníku a jeho slitin v automobilovám průmyslu. Vlastní přínos a originalita práce je nevelká. Také využitelnost informací je diskutabilní. Na druhé straně práce obsahuje všechny potřebné náležitosti nutné ke kladnému hodnocení bakalářské práce.Předkládaná práce má docela reprezentativní seznam použité literatury. Cílů práce, tak jak byly definovány v zadání, bylo dosaženo. Autor práce prokázal, že je schopen aktivně zpracovat odborný problém! Doporučuji bakalášskou práci pana Slavíčka přijmout k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 33597