DŘÍMAL, J. Biologicky rozložitelný odpad [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Beňo, Zdeněk

Předložená práce je rešeršního charakteru, kdy student v první části popsal materiály, kterou jsou zahrnovány pod označení BRO a metody, které se používají k jejich využití/likvidaci, a ve druhé jsou na základě dostupných statistických údajů vyhodnoceny produkce a způsoby využití BRO v zemích EU. Podrobné vyhodnocení však najdeme jen u komunálních odpadů, u dalších typů odpadů student vyhodnotil pouze produkci. V závěru práce student komentuje, která metoda se mu jeví na základě nabytých poznatků jako nejefektivnější. Student práci zpracoval samostatně, jeho přístup k přípravě bakalářské práce však nelze označit slovem aktivní. Vzhledem k výše uvedenému hodnotím práci studenta na přípravě bakalářské stupněm dobře/C.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Niesner, Jakub

Bakalářská práce Jiřího Dřímala je tematicky vyzývavá, jelikož problematika zpracování biologicky rozložitelného odpadu (BRO) zaujímá rozsáhlou oblast. Obsah práce je logicky rozvržen do třech velkých celků – první část se věnuje popisu a definici nejrůznějších druhů BRO, v další části se autor zabývá popisem technologií pro zpracování BRO a závěrečná část představuje oddíl analyzující stav nakládání s BRO v Evropě. První část – kapitola “3 – Druhy biologicky rozložitelných odpadů” představuje podrobný a přehledný výčet druhů BRO s jejich stručným, nicméně jasně výstižním popisem. Obdobně pregnantím způsobem se autor zabývá i technologiemi pro zpracování BRO, kde vzhledem k rozsahu problematiky obsahuje text především základní procesně-technologický popis technologických postupů. V závěrečné části je nejvíce prostoru věnováno statistickému vyhodnocení nakládání s komunálním odpadem, což ovšem kontrastuje s poměrně slabším vyhodnocením popisu zbylých druhů odpadu v rámci této části. Nejméně zdařilá je kapitola “2. Legislativa v oblasti BRO”, kde se v textu objevuje pouze mechanický výčet zákonů ČR bez komentářů a vysvětlení o zasazení této kapitoly do kontextu bakalářské práce. Konceptuálně se jevi práce na velice dobré úrovni, s přehledným a jasným členěním kapitol a plynutím textu. K tomu také přispívá správnost, věcnost a vhodná stylistika autorova jazyka. Vzhledem k celkového výraznému obecnému rešeršnímu charakteru nenabízí práce mnoho prostoru pro vlastní originalitu či přínos, nicméně závěrečná část vcelku obstojně, i když pouze v základní rovině, mapuje aktuální stav nakládání s BRO v Evropě. Na základě těchto poznatků autor prokazuje dobré interpretační schopnosti v závěru práce. Z grafického a formálního hlediska je práce na dobré úrovni.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 47249